Autokracja i plutokracja – sprzeczność czy synteza

W trakcie realizacji aspektów Saturna do Plutona wykuwane są i stosowane symboliczne „pierścienie władzy i mocy”, fascynujące i zniewalające nie tylko poddanych i władców, ale także ich twórców i użytkowników.

Obie planety wymagają głębokiego zaangażowania, maksymalnej koncentracji oraz olbrzymiego wysiłku, aby w pełni wykorzystać ich potencjały.

Połączenie energii Saturna z Plutonem to symboliczne lub rzeczywiste konstruowanie i forsowanie zapór, budowanie i zdobywanie twierdz – wytrwałością, siłą lub podstępem.

Ludzie zadają sobie pytania o to, co im przyniesie kolejny, kalendarzowy rok, rozpoczynany ze Słońcem we władanym przez Saturna znaku Koziorożca. Tymczasem pewne jest to, że gdy rozwieją się już opary szampańskiej, noworocznej zabawy, to od kolejnego 1 stycznia stajemy w obliczu rzeczywistości określanej nowymi ustawami i przepisami. Bardzo często od Nowego Roku datuje się wejście w życie uchwalanych wcześniej aktów prawnych i procedur. Pojawiają się nowe przedsięwzięcia, zaczynają istnieć nowe instytucje, firmy, a nawet państwa. Przykładowo: wprowadzenie wspólnej waluty euro (01.01.1999 i 2002), powstanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (01.01.1958), Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu NAFTA (01.01.1994), Światowej Organizacji Handlu (01.01.1995), czy „rozwód” naszych południowych sąsiadów na Czechy i Słowację (01.01. 1993).

W ten sposób, zgodnie z zasadą  kija i marchewki, od dawna rządy państw skutecznie łączą globalne igrzyska dla ludu z manifestacją swej władzy.

W 2010 roku, wprowadzanym w życie nowym przepisom przyświeca kwadratura Saturna w Wadze, z Plutonem w Koziorożcu. Jednym z nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku osiągnięć naszej krajowej władzy jest ustawa o gromadzeniu i przechowywaniu danych dotyczących rozmów telefonicznych. Oznacza ona możliwość skutecznej kontroli (Pluton w Koziorożcu) relacji międzyludzkich (Saturn w Wadze) – na razie poprzez sieci informacyjne. Kosztowna i nowoczesna inwigilacja obywateli zgodna jest z unijną dyrektywą. Ponadto, wiele wskazuje na to, że znajdujemy się już tylko o krok od wprowadzenia coraz bardziej ścisłej kontroli i cenzury sieci internetowych.

W 1981 roku, gdy uściślała się koniunkcja Saturna z Plutonem w znaku Wagi, władze wprowadziły w naszym kraju stan wojenny, z wszystkimi jego jawnymi i niejawnymi konsekwencjami realizowanymi w następnym roku, w trakcie dalszego funkcjonowania koniunkcji tych planet.

W 1974 roku, kiedy funkcjonowały kwadratury Saturna w Raku do Plutona w Wadze, przyjęto w Polsce ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych (za uchylanie się od obowiązku posiadania dowodu osobistego groziła kara grzywny lub więzienia). Wprowadzono wtedy także przymus meldunkowy, którego mimo zwyczajowych wyborczych obietnic dotychczas nie zlikwidowano. Usunięto jedynie obowiązek wymeldowania się przed ponownym zameldowaniem się w nowym miejscu.

W latach 1939/1940, gdy także miała miejsce kwadratura tych ciał niebieskich (Saturn w Byku, Pluton w Lwie), na terenach Polski okupanci wprowadzili przymusowe dowody osobiste. Były to niemieckie kennkarty i wewnętrzne paszporty sowieckie. Na terenach zachodnich, a w szczególności na Śląsku, mieszkańców ponumerowano według miejsca urodzenia przodków. Wielu Polakom przydzielono numer obozowy, a na ubraniu literę „P”.

Wcześniej mieszkańcy II Rzeczpospolitej posiadali jedynie metryki urodzenia. Kto chciał, miał również paszport lub krajowy dowód tożsamości. Dokumenty te wystawiano za opłatą, jedynie na żądanie zainteresowanego. Po zakończeniu II wojny światowej obowiązek posiadania dowodu osobistego w Polsce utrzymano. A jeszcze w XIX wieku w krajach europejskich dowód tożsamości był czymś zgoła egzotycznym.

Z ostatniej chwili:

27 sierpnia 2010 roku, w trakcie jednostopniowej kwadratury Saturna w Wadze w dwadasamsie Skorpiona, z Plutonem w znaku Koziorożca i dwadasamsie Koziorożca, prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wprowadzeniu elektronicznych dowodów osobistych. Dowody osobiste  z chipami pomnożą zawartość państwowych banków danych o nas i ułatwią do nich dostęp władzom i chroniącym je służbom. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2011 roku. Wtedy na niebie zaistnieje konstrukcja planetarnego krzyża w znakach kardynalnych. Nów w znaku Raka utworzy kwadratury do Urana w Baranie, Saturna w Wadze i opozycję do Plutona w Koziorożcu. Tak specyficzny obraz nieba wskazuje, że będzie to jedna z najważniejszych ustaw 2011 roku, a jej realizacja wpłynie w przyszłości na jakość naszego życia. Zmaksymalizuje to jednak różnice między potrzebą indywidualnej wolności jednostki, a istotą bezpieczeństwa forsowaną przez władze świata Zachodu.

Nawet początkujący astrolodzy wiedzą, że najpoważniejszym, najtrudniejszym wyzwaniom  kształtującym ludzkie osobowości i życiorysy, towarzyszą oddziaływania nieharmonijnych tranzytów Saturna i Plutona. Ich kosmiczne „propozycje nie do odrzucenia” skłaniają do pobierania surowych lekcji, bez taryf ulgowych, i to najczęściej w spartańskich warunkach. Skutkują one tworzeniem zarówno najbardziej wyrazistych szlifów charakteru, jak i powstawaniem najgłębszych rys, a nawet trudno gojących się ran, w życiu jednostek i społeczeństw. Dzieje się to zazwyczaj poprzez przymus sprostania sytuacjom, które wydają się ponad siły, często ekstremalnym, testującym nasze człowieczeństwo, ludzką godność, odporność i wolę. Można powiedzieć, że obydwie planety celują w zastępowaniu wolnej woli człowieka – wolą kogoś (czegoś) innego. Ich wpływy sprawiają, że opór jednostek jest łamany siłą zbiorową lub mocą Przeznaczenia.

Dlatego ludzie często doświadczają tranzytów Saturna i Plutona w postaci oddziaływań ponadpersonalnych sił, z wyroku losu.

Saturn-Chronos, milczący, ale wymagający pan Czasu i Losu, włada znakiem Koziorożca i sektorem 10. Jego pierścienie symbolizują pancerz barier bezpieczeństwa oraz zewnętrzną dyscyplinę, konieczną tak długo, dopóki nie uzyskamy dyscypliny wewnętrznej. Saturn jest surowym, budzącym obawę i respekt zodiakalnym nauczycielem. Powoduje, że zbieramy to, co posialiśmy, i wyznacza konsekwencje za źle wykorzystany czas. Sprawia, że ziarna naszej przeszłości owocują w naszej teraźniejszości i przyszłości. Saturn jest czujnym strażnikiem, kontrolerem, oraz jednocześnie srogim sędzią i egzekutorem prawa przyczyny i skutku. Naucza, że nie można mieć satysfakcjonującej teraźniejszości bez rozwiązania problemów przeszłości. Wskazuje nam nasz życiowy Mount Everest, ale ani nie zachęca, ani nie ułatwia jego zdobycia. Preferuje zdrowy rozsądek, świadomość konsekwencji każdego kroku, myślenie systemowe, stateczność i mądrość płynącą z doświadczenia. Dlatego jedynie nieliczni są w stanie w pełni wykorzystać jego przesłanie.

Saturn ustanawia hierarchiczny porządek. Tworząc i selekcjonując kadry, umacnia pionową strukturę władzy, kontrolującej ludzkie gromady. Nielicznym przydziela stanowiska figur, a pozostałym role pionków. Piastowanym w społeczeństwie funkcjom podporządkowuje sposób bycia człowieka. Ustanawia i strzeże granic przestrzennych, czasowych, społecznych i państwowych. Patronuje poczynaniom władz, rządów, sztabów generalnych, urzędów, biurokracji, aparatu przymusu, ludzi starszych rangą i wiekiem, autorytetów, szefów, kontrolerów, egzaminatorów, selekcjonerów, nadzorców i strażników. Działa według programu: „władza przymusza nie tylko kiedy wzywa, ale także kiedy prosi”.

Pluton-Hades włada znakiem Skorpiona i sektorem 8. Jest przenikliwym, wiecznie czujnym, zniewalającym wyjątkowym magnetyzmem, posępnym i mrocznym królem podziemia – tajemniczego państwa ciemności. Generuje i kontroluje tajemne siły rządzące narodzinami i śmiercią. Ciągle pochmurny, budzi grozę, ale i fascynuje potężnymi zasobami mocy. Należą do niego nieprzebrane skarby i bogactwa wnętrza Ziemi, kuszące ludzi od wieków. Podstawowym zadaniem Plutona jest dogłębna, całkowita i nieuchronna transformacja obowiązującej rzeczywistości w inną. Procesy totalnych przemian dzieją się wtedy bez względu na akceptację bądź dezaprobatę ludzi w nich uczestniczących. Jednak to także energia Plutona daje szansę na regenerację, nawet po wysiłku ponad ludzkie siły.

Innym  zadaniem Plutona jest integracja wszystkiego tego, co rozproszone, w to, co skoncentrowane. Potrafi on skutecznie scalić i zogniskować działania pojedynczych ludzi w potężną, skumulowaną siłę, pozwalającą osiągnąć znacznie większe sukcesy energetyczne i ekonomiczne, niż działania samodzielnych jednostek. Jednak zmagania powołanych przez Plutona zbiorowości porywają i pochłaniają człowieka niczym lawina. Wtedy w poczuciu bezradności jednostka doświadcza zewnętrznego przymusu i depersonalizacji, gdy jej tożsamość jest „połykana” przez molocha tożsamości grupowej. Wola zbiorowa, siłą podporządkowuje sobie wolę indywidualną.

Energia Plutona może drzemać latami i musi zostać wpierw  intensywnie skumulowana, zanim zostanie użyta z siłą przebudzonego, wybuchającego wulkanu. W świecie Plutona wyznaje się zasadę, że narodziny nowego są na tyle piękne, na ile śmierć starego jest przerażająca. Kosmiczne położenie i aspekty Plutona wskazują, jak epokowe zmiany cywilizacyjne i globalne przemiany społeczno-pokoleniowe regulują życie jednostek i mas. Plutoniczne credo trafnie przedstawił Benjamin Disraeli: „Światem rządzą zupełnie inni ludzie niż to sobie wyobrażają ci, którzy nie należą do kręgu wtajemniczonych”.

Znaki i sektory, którymi władają obydwie planety, są w aspekcie sekstyla. Oznacza to zgodne współdziałanie sił związanych z władzą państwową oraz społecznymi elitami (sektor 10) z jawnym i niejawnym światem wielkiej finansjery (sektor 8).

Jedynie w czasie nieharmonijnych aspektów Saturna do Plutona mamy do czynienia z zakłóceniami tej współpracy i zmianami w obrębie owego układu współzależności. Dochodzi wtedy do próby sił, rywalizacji o prymat, walki o wygranie dominacji kogoś nad kimś. Dzieje się to wewnątrz państw oraz w stosunkach międzypaństwowych. Nieharmonijne aspekty Saturna i Plutona towarzyszą eliminacji ustalonych i obowiązujących wcześniej praw i zasad – zastępowanych wtedy prawem dżungli. Pośród plutokracji, korporatokracji i polityków wiodące role odgrywają wówczas ci, którzy są pozbawieni skrupułów. A w personalnych przetasowaniach, gdy cel uświęca środki, liczą się wtedy  największe i najostrzejsze zęby i pazury używane bez żadnych zahamowań.

W wielu miejscach świata występuje wtedy rozdźwięk między polityką a gospodarką, między rządami a bankami centralnymi i innymi instytucjami finansowymi, między ambicjami przywódców i kosztami administracji a zasobami skarbu państwa, między oficjalnym kierownictwem a ludźmi rządzącymi zza kurtyny.

Zarówno sektor 8 jak i 10, władane przez Plutona i Saturna, powołują instytucje i organizacje strzegące ich bezpieczeństwa. Są to umundurowane oraz nieumundurowane resorty siłowe. Mają one zapobiegać buntom i rewolucjom zagrażającym niekontrolowanym przemianom w strukturze społecznej.

Sektor 11 definiuje się jako zestaw życiowych celów i planów na przyszłość. Władany przez Plutona znak Skorpiona stanowi sektor 11 dla władanego przez Saturna Koziorożca. Stąd blisko do wniosku, że w planach na przyszłość i celach życia władzy, administracji, kadr politycznych i urzędniczych jest korzystanie ze wspólnych dóbr, czyli z cudzych pieniędzy.

Sektor 3 to sfera informacji i komunikacji. Znak Koziorożca stanowi sektor 3 w stosunku do znaku Skorpiona. Dlatego tajne służby i stowarzyszenia, w powiązaniu z wielkim kapitałem, tak sprawnie, skutecznie i zręcznie, choć dyskretnie, komunikują swoją wolę ustami polityków.

Saturn i Pluton, władane przez te planety znaki i sektory, symbolizują także przymusową daninę w postaci podatków oraz sposobów ich wyznaczania, a także metod i procedur ich ściągania. Prywatne dobra człowieka zawarte są w sektorze drugim. Opozycyjny, władany przez Plutona sektor ósmy, to gospodarka kraju, skarb państwa, wspólne dobra mieszkańców kraju, zbiorowy stan posiadania jakiejś nacji. Aby ściąganie podatków nie wyglądało na zwykłe zawłaszczenie prywatnej własności siłą, a właściwie przemocą Plutona, to otrzymuje ono status prawomocnego i praworządnego działania. W zamian za pobieraną daninę, władza państwowa stara się być możliwie wiarygodna i obiecuje podatnikowi ochronę policyjną, wojskową i sprawną służbę urzędniczą. Dzieje się tak dzięki wsparciu ze strony harmonijnie (w stosunku do domów 2 i 8) położonego sektora dziesiątego, władanego przez Saturna. W ten sposób roszczenia państwa (państwowy ucisk fiskalny) wydają się możliwe do zniesienia, a nawet właściwe dla uiszczającego daninę podatnika, gdyż sektor dziesiąty jest przecież w dziewiątodomowym trygonie do sektora drugiego i w trzeciodomowym sekstylu do sektora ósmego.

Ponadto, następuje tu odwołanie się do pionowej struktury społecznej, symbolizowanej przez opozycyjne sektory 4 i 10, i związanych z nimi kryteriami bezpieczeństwa. Te saturnowo-lunarne sektory wyznaczają oś wzajemnego zaufania władzy i ludu. Plutoniczny sektor ósmy znajduje się w piątodomowym trygonie do ceniącego sobie bezpieczne rodzinne pielesze sektora czwartego. Dlatego prezentacja skoncentrowanej mocy Plutona, budzącej zarazem respekt jak i obawy, wywiera tak fascynujący wpływ na potrzebujące uformowania ludzkie masy, symbolizowane przez chłonny, emocjonalnie wrażliwy, a wiecznie  niespokojny Księżyc.

Natomiast nieposłuszna, oporna, pragnąca samodzielności, samowystarczalna jednostka (sektor pierwszy) będzie represjonowana przez kwinkunksowe siły sektora ósmego i kwadraturowe sektora dziesiątego. Harmonijne i nieharmonijne aspekty między władanymi przez Saturna i Plutona sektorami horoskopowej mandali wyraźnie ukazują, że władza i fiskus chętniej zabezpieczają i chronią majątek podatnika niż jego samego.

Zwiększenia podatków należy się spodziewać w trakcie obecnych kwadratur Saturna z Plutonem, a ich maksymalizacji wtedy, gdy obie te planety znajdą się w Koziorożcu, kiedy to ludzkość w będzie podlegać największej w swej historii totalnej kontroli. A nowoczesna, XXI-wieczna kontrola wszystkiego i wszystkich jest przecież bardzo kosztowna.

Co 31-38 lat mają miejsce koniunkcje Saturna z Plutonem. Taki sam dystans czasowy dzieli ich opozycje i tego samego rodzaju kwadratury (zbieżne lub rozbieżne). Ale co około 8-9 lat występują aspekty główne tych ciał niebieskich (koniunkcja, kwadratura rozbieżna, opozycja, kwadratura zbieżna). Nieharmonijne aspekty tych planet z reguły wywołują traumatyczne przeżycia i pozostawiają po sobie głębokie i trwałe ślady w ludzkiej pamięci. Saturn rozlicza nas za źle wykorzystany przez lata czas. Pluton nakazuje rozliczyć się z błędów nawarstwianych często nawet przez pokolenia.

Saturn w nieharmonijnym aspekcie z Plutonem to wzmacniana z czasem blokada, powodująca narastanie wewnętrznego ciśnienia, wraz z zewnętrzną presją, co przekształca ustaloną wcześniej rzeczywistość, a często ją rozsadza. Po jej rozpadzie – powoli tworzy się jej inna, nowa wersja.

W trakcie nieharmonijnych aspektów tych ciał niebieskich Pluton testuje, na ile jest iluzoryczne saturnowe poczucie bezpieczeństwa, uzyskiwane w oparciu o przestarzałe technologie – chodzi tu o sposób ich tworzenia, funkcjonowania i wykorzystywania. Dzieje się to zgodnie z naturą Plutona – po cichu, podstępem lub z pełną mocą i skoncentrowaną siłą.

Znakomicie ilustrują to przykłady przełamania chroniącej Finlandię fortyfikacji linii Mannerheima przez armię radziecką oraz sforsowanie przez Niemców francuskiej linii Maginota i belgijskiej Eben-Emael. Kosztowne linie obronne powstawały w oparciu o strategie i technologie z początku lat trzydziestych XX wieku, w trakcie działania opozycji Saturna w Koziorożcu do Plutona w Raku. Ich sforsowanie nastąpiło w 1940 roku, w trakcie realizacji kwadratury Saturna w Byku do Plutona w Lwie.

Warto uzmysłowić sobie, że niedojrzałe wykorzystanie przez nas przesłania obydwu tych wolnobieżnych planet skutkuje późniejszymi psychicznymi bliznami lub trudno gojącymi się uciążliwymi ranami. I jednostki, i całe społeczeństwa doświadczają podczas często kilkuletniego trwania tranzytowych oddziaływań Saturna z Plutonem, wielkich, narzuconych, mających znamiona nieuchronności, wymuszonych przekształceń. Towarzyszy temu wyraźne zmniejszenie optymizmu i brak radosnych perspektyw na przyszłość. Pojawia się szeroko rozumiany kryzys energetyczny, przejawiający się często ubytkiem sił witalnych zarówno u pojedynczych osobników, jak i społeczeństw oraz systemów politycznych i gospodarczych. W stan kryzysu wchodzą państwa, ich rządy i sfery finansowe. Ma to negatywne skutki dla gospodarki i powoduje obniżenie wygody i komfortu życia. Stosuje się wtedy budżetowe cięcia, ogranicza się koszty, m.in. poprzez redukcję zarobków i miejsc pracy.

Saturn i Pluton są to reguły bogactwa – gromadzenia, dysponowania, zabezpieczania, dostępu i rozdziału dóbr. W trakcie nieharmonijnych aspektów tych planet reguły te stają się zdecydowanie surowsze. Rekiny finansjery i polityczne drapieżniki rywalizują ze sobą o prymat w walce totalnej, choć największe koszty i straty ponoszą zawsze maluczcy. W trakcie nieharmonijnych aspektów Saturna z Plutonem eskalacji wydają się ulegać procesy zgniatające każdego, kto nie zgina kolan i karku przed mamoną.

Obydwie planety w bolesny sposób uświadamiają nam, że bankrutują te systemy, które nie przestrzegają elementarnych zasad gospodarki i rachunku ekonomicznego.

W czasie tranzytów Saturna i Plutona przed człowiekiem piętrzy się nawał zadań i obowiązków, przy braku sił i środków do ich wypełniania. Do maksimum zwiększa się za to ludzka odpowiedzialność. Konsekwencje źle rozegranej przeszłości nie pozwalają na w pełni skuteczną koncentrację na teraźniejszości. Życie przestaje być lekkie, łatwe i przyjemne, a zaczyna przypominać uciążliwy, pełen wyrzeczeń przemarsz przez niedostępne górskie szczyty, lub długi, wyczerpujący, obfitujący w niebezpieczeństwa rejs w nieznane, w czasie potężnego huraganu. Jest to także trudna wyprawa w głąb mrocznych, niedostępnych tajemnic, groźnych dla pragnącego je posiąść. O nagrodę od Losu mogą się ubiegać tylko wytrwali i odporni, nie lękający się wysiłku niemal ponad dostępne siły. Trzeba wtedy zmobilizować się do maksymalnej czujności i koncentracji. Wytrwać w gotowości do otworzenia zupełnie nowego rozdziału w życiorysie. Tylko ktoś odważny, gotowy do zaakceptowania totalnych, często narzuconych przez los zmian, potrafi konsekwentnie i sensownie wykorzystać saturniczno-plutoniczne przesłania.

Pluton i Saturn wskazują i testują najsłabsze ogniwa w życiu jednostek i zbiorowości. Jeśli nie da się ich naprawić ani umocnić – powodują ich zniszczenie i eliminację, i to najczęściej bolesną. Nieharmonijne wpływy obu planet zmuszają do bezwzględnej, brutalnej walki o przetrwanie. Dzieje się to poprzez skoncentrowane eliminowanie stojących na drodze przeszkód i konkurencji. Negatywną konsekwencją nieharmonijnych aspektów Saturna do Plutona są załamania kondycji psychofizycznej ludzi, towarzyszące kryzysom gospodarczym, politycznym i zawodowym.

Podczas nieharmonijnych aspektów Saturna do Plutona, władca Koziorożca patronuje poczynaniom sankcjonującym lub powstrzymującym przekształcenia własnościowe, swobodę w zawieraniu transakcji, przepływ kapitału i transfer dóbr – będące domeną władcy Skorpiona. Taki jest skutek działań władz, rządów, zarządów, administracji i biurokracji, stosujących często nieadekwatne do aktualnych potrzeb, przestarzałe normy, regulujące i kontrolujące rynki. W rewanżu siły, którym patronuje Pluton (finanse jawne i ukryte, biznes legalny i nielegalny), przekraczają prawa i przepisy, a nawet doprowadzają do zmian terytorialnych, przekształcając granice państw. Wtedy jedne grupy ludzi zyskują, a inne tracą dostęp do bogactw oraz rynków. Finansiści, politycy, agenci i gangsterzy uzurpują sobie wówczas prawa do dostępu do jak najobfitszych dóbr i terenów je zawierających.

Gospodarka to system naczyń połączonych i zablokowanie jego arterii poprzez kontrolująco-opóźniające działania właściwe dla energii Saturna, generują stan kryzysowy na rynkach. Pojawia się klincz gospodarczy, a później polityczny. Impas w poczynaniach polityków, finansistów i drobnych ciułaczy powoduje groźną kumulację napięć społecznych oraz międzynarodowych, aż do momentu przekroczenia rynkowej „masy krytycznej”. Wtedy energia Plutona w postaci stosowania sterowanego przymusu, szantażu, a później nawet przemocy – rozsadza poprzedni system i zastępuje go innym. Specyfiką potencjałów obydwu planet są poczynania dyskretne, nawet tajemnicze, przewlekłe, a także opóźnione w czasie ich efekty.

Oczywistym jest, że przetasowania i przemiany związane z symboliką aspektów Saturna z Plutonem zachodzą wpierw w sferach i środowiskach niedostępnych dla przeciętnego człowieka. Wszelkie rozgrywki, siłowe przepychanki, walki o władzę i pieniądze, inicjowane są w kręgach elit politycznych i finansowych. Dopiero z czasem fala zmian dosięga ludzkich mas – zgodnie z konstrukcją i kształtem symbolicznej piramidy społecznej.

Należy się wtedy liczyć z  przewlekłymi konfliktami między wyznaczaniem, budowaniem i pilnowaniem granic (Saturn), a ich skrytym przekraczaniem, strukturalną erozją, prowadzącą do ich późniejszego rozpadu, a nawet z ich rozsadzaniem (Pluton). Jednak na gruzach granic i systemów unicestwionych odrodzą się nowe, bardziej szczelne, trudniejsze do przekroczenia lub ich zniszczenia.

W trakcie realizacji nieharmonijnych aspektów Saturna z Plutonem, wraz z ulatnianiem się optymistycznych nastrojów gęstnieje atmosfera narastającego zagrożenia. Ludzkość, zamiast lekkości bytu, doświadcza przygniatającego ciężaru egzystencji. W pełnym ostrożności i nieufności świecie Saturna z Plutonem zbyt łatwo wszystko i wszyscy stają się podejrzanymi, których należy ściśle nadzorować, oceniać, klasyfikować i selekcjonować. A nieharmonijne aspekty Saturna z Plutonem towarzyszą przekraczaniu kolejnych progów etatystycznej indoktrynacji i inwigilacji obywateli.

Mechanizmy odpowiadające archetypowym poczynaniom Saturna i Plutona rozpędzają się w tempie walca drogowego. Ale nie oznacza to, że jeżeli coś działa powoli, to nie działa. Gdy saturniczno-plutoniczne procesy dojrzeją już na tyle, że zaczną pędzić jak po równi pochyłej, są już nie do zatrzymania. Przypomina to kulę śniegową, której masa, wielkość, pęd i moc wzrastają w miarę staczania się po zboczu. Dlatego świat zaczyna widowiskowo, choć ociężale tańczyć w rytm dyktowany przez Saturna i Plutona, często już po ścisłych aspektach tych planet.

Nieharmonijne tranzyty Saturna z Plutonem zsynchronizowane są z najpoważniejszymi i najtrudniejszymi rozgrywkami na  światowych mapach politycznych i gospodarczych. Spory dotyczą podziału ziemskich dóbr i sfer wpływów oraz rynków pracy i zbytu. Natura każdego z tych ciał niebieskich jest taka, że niechętnie ujawniają one tajemnice poczynań, którym patronują. Jeżeli się już to dzieje, to dowiadujemy się o nich najczęściej z opóźnieniem i w wersji ocenzurowanej i zmanipulowanej.

W latach 2009/2010 w trakcie aspektów z Plutonem (a także później w 2011 roku) – Saturn będzie w Wadze w kwadraturze do znaku, którym włada, zaś Pluton kilkanaście lat dłużej pozostanie w sekstylu do znaku, którym zarządza. Oznacza to silniejszą moc sprawczą Plutona, której  będzie starał się przeciwstawić słabszy Saturn. W tej sytuacji siły związane z Plutonem dołożą wszelkich starań, aby zgodnie z tajnymi planami, bezpardonowo przekształcać światowy system państwowy, symbolizowany potencjałami oraz naturą konstruktora, strażnika i dysponenta hierarchicznych struktur – Saturna, Koziorożca oraz sektora 10.

Natomiast Saturn w Wadze skłoni do podejmowania szeregu prób zablokowania lub chociażby opóźniania transformacji struktur, tworzących dotychczasowy porządek światowy. Będzie się to działo poprzez odwoływanie się do jawnych i niejawnych zapisów kontraktowo-traktatowych.

Saturn w dążącej do symetrii i równowagi Wadze preferuje jasno określony układ dwubiegunowy – zamiast jedno- lub wielobiegunowego. Dążył będzie do powrotu do podziału stref interesów lub wpływów ustalonego w przeszłości, aby nie dopuścić do zbyt drastycznej transformacji układu sił (elit, imperiów i mocarstw) na świecie. Jednakże trwalsze skutki dla Ziemian są zwykle domeną o wiele wolniej orbitującego Plutona. Można powiedzieć, że siły związane z Saturnem, czując swoją postępującą słabość, sprowokują moce Plutona do „wykonania wyroku” na nieadekwatnych do nowych czasów systemach, na ich gruzach powołując nowe.

W czasie pobytu Plutona w Koziorożcu, na globalnej scenie polityczno-gospodarczej toczyć się będzie uporczywa rywalizacja między starymi a nowymi potęgami o światową hegemonię. Dawne imperia i mocarstwa mogą pozostawać w sporze co do podziału stref wpływów i interesów. Ale jeżeli nie chcą ustąpić miejsc na szczycie, nie mają wyjścia i muszą wykorzystać pobyt Saturna w Wadze dla odnowienia paktów i porozumień zawartych w przeszłości. Nowe, mające mocarstwowe ambicje kraje, również nie mają innego wyjścia i muszą pozawierać wzmacniające i nobilitujące je sojusze, umożliwiające im realizację swych supremacyjnych potrzeb. A do tych rozgrywek niebawem dołączą się w dynamiczny, a zaskakujący sposób energie Urana, wkraczającego od 2011 roku (oraz na krótko, na przełomie wiosny i lata 2010 r.) w znak Barana.

Zwracam uwagę, że siły, którym bliskie są potencjały i przesłania Saturna z Plutonem, dołożą wszelkich starań, aby ujarzmić ducha wolności i buntu – zanim się on przebudzi w czasie pobytu Urana w Baranie.

Podobne do obecnych zodiakalne położenia Saturna i Plutona miały miejsce, gdy powstawały Stany Zjednoczone. Powstawały na drodze buntu i wojny przeciwko wysokim podatkom i handlowym ograniczeniom nakładanym przez Anglię. W ciągu pierwszych 14. miesięcy po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości wystąpiły trzykrotne zbieżne kwadratury tych planet. Wtedy Koronie Brytyjskiej zaczął wyrastać (jej kosztem) rywal, który z czasem zajął jej miejsce na globalnej scenie. Amerykańska rewolucja (i kolejne wzorujące się na niej) masowo wprowadziła pieniądze papierowe zamiast kruszcowych. Oznaczało to wprowadzenie nowego ładu ekonomicznego, przyjętego stopniowo przez resztę świata. Do amerykańskiego triumfu przyczyniły się także kraje wrogie Anglii (Francja, Hiszpania i Holandia), które znalazły się z nią w stanie wojny i zawarły sojusze ze zbuntowanymi koloniami w Nowym Świecie. Po buncie Amerykanów, formalne uznanie niepodległości Stanów Zjednoczonych przez Wielka Brytanię nastąpiło, gdy Saturn znalazł się prawie 8 lat później w połowie znaku Koziorożca. Istotne jest to, że współcześnie – podobnie jak wtedy, gdy rodziły się Stany Zjednoczone – w Koziorożcu znajduje się Pluton, a w Wadze Saturn. Na podobny stan Kosmosu trzeba było czekać aż do początków pierwszej dekady XXI wieku. Tak jakby obecnie należało się spodziewać krytycznego podsumowania i ponownego zdefiniowania amerykańskiej racji bytu. I to w obliczu znacznie poważniejszych aspektów tranzytującego Saturna, Urana i Plutona do Słońca i innych ważnych punktów amerykańskiego kosmogramu, z 4 lipca 1776 roku.

A w naszej współczesności – to co zostanie przeforsowane w trakcie kwadratur Saturna do Plutona w latach 2009-2010, określi i ukształtuje obowiązującą nową, globalną rzeczywistość, usankcjonowaną koniunkcją tych planet w Koziorożcu, na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.

Pozytywnymi efektami dojrzałego wykorzystania aspektów Saturna z Plutonem przez każdego z nas jest pozbywanie się niepotrzebnych, szkodliwych fantazji, nierealistycznych oczekiwań, bezsensownych związków i relacji oraz zakańczanie nieefektywnych poczynań w omyłkowo obranych kierunkach. Błądzenie w oparach iluzji z konieczności zastąpione zostanie kroczeniem lub wspinaczką po twardym gruncie realizmu i surowej rzeczywistości.

Gdy Saturn z Plutonem ważą i rozdzielają ludzkie losy, to niektórym z Ziemian trafiają się perły, ale wielu otworzy puste muszle!

Skrzyżowania szlaków Saturna i Plutona w XX i XXI wieku.

Data. Rodzaj aspektu. Wydarzenia w świecie.
1914/1915 Trzykrotne koniunkcje w znaku Raka, w dwadasamsie Raka. Konflikt między panującymi rodzinami o strefy wpływów i rynki zbytu. Europejczycy zostają urzędowo skatalogowani i podzieleni na umundurowanych i cywili. I wojna światowa przerodziła się, po storpedowaniu „Lusitanii”, w wojnę morską totalną. Niemcy używają gazów bojowych. Turcy dokonują pogromu ludności ormiańskiej. Nieudana próba restauracji cesarstwa w Republice Chińskiej. Japonia wymusza na Chinach przywileje handlowe. W USA rozpoczyna działalność Bank Rezerw Federalnych.

Od ingresu Plutona w znak Raka i jego koniunkcji z Saturnem rozwijają się długoterminowe procesy eliminacji dawnych elit, zastępowanych władzą wywodzącą się z nizin społecznej piramidy. Tendencje kontrastowo różne wystąpią od spotkania tych planet w Koziorożcu w XXI wieku.

1602 Kwadratura rozbieżna. Pluton w znaku Raka, w dwadasamsie Skorpiona. Saturn w Wadze, w dwadasamsie Wodnika. W USA mafia czerpie ogromne zyski z nielegalnego handlu alkoholem, wykorzystując ustawę o prohibicji. We Włoszech triumfuje faszyzm Mussoliniego. J. Stalin zostaje  sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej. Traktat w Rapallo o pełnej współpracy Niemiec i Rosji Radzieckiej. Powstaje ZSRR. Rozpada się Imperium Osmańskie, przestaje istnieć turecki sułtanat i kalifat. Islamska Turcja przyjmuje kalendarz gregoriański i alfabet łaciński. Odkryto grobowiec Tutenchamona. Nowożytny Egipt zostaje królestwem. Traktat waszyngtoński ogranicza ilość i wielkość okrętów. Pierwsze wybory prezydenckie w odrodzonej Polsce. Zamach na prezydenta Narutowicza. W Krakowie powstaje Akademia Górniczo-Hutnicza.
1931 Trzykrotne opozycje. Pluton w Raku, w dwadasamsach Wodnika i Ryb. Saturn w Koziorożcu, w dwadasamsie Panny. W USA zbudowano cyklotron. Finlandia Francja i Belgia rozbudowują gigantyczne i kosztowne linie umocnień. Kulminacja Wielkiego Kryzysu. Świat ledwie-ledwie dyszy w jego dławiącym uścisku. Upadek wielu banków i w efekcie światowego systemu finansowego. W Wiedniu bankrutuje nawet Creditanstalt, jeden z banków Rotschildów. Zawiesza się spłaty długów międzynarodowych. Spośród dłużników jedynie Finlandia spłaca amerykańskie kredyty. Miliony bezrobotnych w Europie i Ameryce walczy o przeżycie. Triumfy święci stalinizm w ZSRR (miliony ofiar głodu, kolektywizacji i industrializacji) i faszyzm w Niemczech. W Chinach największe w historii straty ludzkie w wyniku powodzi. Utworzenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Odkrycie deuteru („ciężkiej wody”).
1940 Kwadratura zbieżna, ściśle aspektująca Słońce Polski. Pluton w Lwie, w dwadasamsie Lwa. Saturn w Byku, w dwadasamsie Byka – działa bardziej archetypowo niż Pluton w Lwie. Latem roku 1939 ten sam aspekt funkcjonował już, z prawie półstopniową dokładnością. Ludobójcze efekty paktu Ribbentrop-Mołotow. II wojna światowa w toku. Rosną straty w ludziach, zmieniają się granice państw. Armie radziecka i niemiecka przełamują fortyfikacje fińskie, francuskie i belgijskie. Okupacja wielu krajów. Europa pod panowaniem dwóch zbrodniczych reżimów, podbita i podzielona na strefy wpływów niemieckich i rosyjskich. Wielka Brytania wyczerpuje rezerwy finansowe. Po rosyjskim ataku na Finlandię ważą się losy sojuszu lub wojny Zachodu z ZSRR. Narastają amerykańskie sankcje gospodarcze, blokujące ekspansję Japonii. Świat przekształca gospodarkę na tryb wojenny, wydaje miliardy oraz ubiera miliony mężczyzn w mundury i gromadzi siły do kontynuacji wojny totalnej.
1947 Koniunkcja w Lwie, w dwadasamsie Koziorożca. Wyraźna już zimnowojenna rozgrywka wielkich mocarstw ustala trwały dwubiegunowy ład światowy. Funkcjonuje doktryna Trumana. Ogłoszono Plan Marschalla. Pierwszych operacji dokonuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wielka Brytania, która przetrwała II Wojnę Światową na krawędzi bankructwa, nie jest w stanie utrzymać zamorskiego imperium i niepodległość ogłaszają Indie oraz Pakistan. Oba kraje niebawem walczą z sobą o Kaszmir. Podział Palestyny na część żydowską i arabską. Rok później powstaje Izrael. Umacniają się wpływy ZSRR w krajach, w których stacjonują  jego wojska. Promoskiewskie władze, przy udziale sił kontrolowanych przez sowietów, łamią opór zbrojnego podziemia. W Polsce realizacja akcji „Wisła”.
1955/1956 Trzykrotne kwadratury rozbieżne. Pluton w Lwie, w dwadasamsach  Bliźniąt i Raka. Saturn w Skorpionie, w dwadasamsach Panny i Wagi. Pucz wojskowy w Argentynie. Pakistan zostaje pierwszą na świecie republiką islamską. Po wycofaniu się wojsk brytyjskich, Egipt nacjonalizuje Kanał Sueski. Krwawo stłumione przez armię radziecką powstanie ludowe na Węgrzech. Powstaje Układ Warszawski, a RFN wstępuje do NATO. Powstaje Międzynarodowa Korporacja Finansowa i Klub Paryski skupiający finansistów najbogatszych krajów. Kryzys sueski. Atak Anglii, Francji i Izraela na Egipt. Rozpoczyna się rewolucja kubańska. Kolektywizacja rolnictwa w Chinach. Destalinizacja w ZSRR. Chruszczow krytykuje kult jednostki. Odwilż gomułkowska w Polsce. Armia USA przekazuje komputery do użytku cywilnego.
1965/1966 Trzykrotna opozycja Saturna w Rybach, w dwadasamsach Lwa, Panny i Wagi, do Plutona w Pannie,  w dwadasamsach  Wodnika, Ryb i Barana. W trzykrotnej koniunkcji z Putonem był też wtedy Uran. Eskalacja wojny w Wietnamie. Interwencja armii USA w Dominikanie. Masowa dekolonizacja Afryki. Powstaje Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Rewolucja kulturalna w Chinach. Druga wojna pakistańsko-indyjska. Otwarcie tunelu pod Mount Blanc. Koniec obrad II Soboru Watykańskiego. Przestaje obowiązywać indeks ksiąg zakazanych. Powstaje Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych. Międzynarodowy terroryzm rozwija się, gdy Kuba organizuje obozy szkoleniowe przy udziale instruktorów z Układu Warszawskiego. Rok później izraelsko-arabska „wojna sześciodniowa”. Kościoły Wschodni i Zachodni wzajemnie znoszą anatemy z roku 1054.
1973/1974 Trzykrotna kwadratura zbieżna. Pluton w Wadze, w dwadasamsie Skorpiona. Saturn w Raku, w dwadasamsie Lwa. Kwadratura aspektuje m.in. Medium Coeli USA. Afera Watergate, dymisja Nixona, początek amerykańskiej klęski w Wietnamie. Kolejna wojna arabsko-izraelska. Embargo naftowe krajów OPEC dla Zachodu. Kryzys paliwowy, a w konsekwencji recesja i światowy kryzys systemu walutowego i gospodarczego. Pucz wojskowy w Chile, przewrót wojskowy w Etiopii – koniec cesarstwa, Turcja zajmuje część Cypru. W Grecji koniec rządów junty, nastaje demokracja. W Polsce ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wprowadzono przymus meldunkowy.
1982 Koniunkcja w Wadze, w dwadasamsie Panny. Przed uściśleniem się koniunkcji – stan wojenny w Polsce. Konflikt brytyjsko-argentyński na Falklandach. Trwa wojna Iraku z Iranem o tereny roponośne. Konflikt między tymi krajami tlił się od rozpadu Imperium Osmańskiego w 1602 roku. Atak Izraela na Liban. Konflikt brytyjsko-argentyński na Falklandach, Izrael atakuje Liban i OWP zmuszona jest opuścić ten kraj. Kres ery Breżniewa. Władzę w ZSRR przejmuje były szef KGB, Jurij Andropow, głoszący pogląd o wzrastającym nuklearnym zagrożeniu ze strony NATO. W Polsce do końca roku trwa jeszcze stan wojenny.
1993/1994 Trzykrotne kwadratury  rozbieżne. Pluton w Skorpionie, w dwadasamsach Lwa, Panny i Wagi. Saturn w Wodniku, w dwadasamsach Skorpiona, Strzelca i Koziorożca. Krwawa wojna domowa w byłej Jugosławii. Świat dowiaduje się o długotrwałych czystkach etnicznych w Afryce między plemionami Hutu i Tutsi w Rwandzie i Burundi. Rozpoczyna się konflikt rosyjsko-czeczeński. Wchodzi w życie Traktat z Maastricht – powstaje Unia Europejska. Umowa handlowa między USA, Kanadą i Meksykiem – NAFTA. Chiny wprowadzają do konstytucji zapis o socjalistycznej gospodarce rynkowej zamiast gospodarki planowej. W Polsce przyjęto Program Powszechnej Prywatyzacji. Trudne przemiany polityczne i gospodarcze w popeerelowskim społeczeństwie. Po ponad dwóch wiekach (z przerwami) 17.09.1993 roku armia rosyjska opuszcza nasz kraj, a po 49 latach wycofuje się z Niemiec.
2001/2002 Trzykrotne opozycje. Pluton w Strzelcu, w dwdasamsach Byka i Bliźniąt. Saturn w Bliźniętach, w dwadasamsach Skorpiona i Strzelca. Opozycje obydwu planet realizują się w pobliżu osi Asc-Desc kosmogramu USA. Zamach na WTC. Amerykańska wojna z terroryzmem. Armia USA zajmuje Afganistan. Po początkowym zwarciu szeregów amerykańsko-europejskich, w  krajach Zachodu pojawia się rozdźwięk w kwestii walki z terroryzmem. Przygotowania USA do ataku na Irak. Chiny wstępują do Światowej Organizacji Handlu. Wprowadzenie waluty euro w większości krajów UE. Powstaje Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze. W Belgii zalegalizowano eutanazję.
2009/2010 Trzykrotne kwadratury zbieżne. Pluton w Koziorożcu, w dwadasamsach Koziorożca i Wodnika. Saturn w Wadze, w dwadasamsach Wagi i Skorpiona. Świat nadal drepcze na krawędzi recesji i kryzysu, udając językiem mediów, że jego to nie dotyczy. Wchodzi w życie Traktat Lizboński. Unia Europejska uzyskuje osobowość prawną. Prawo unijne uzyskuje pierwszeństwo przed prawami krajów członkowskich. W Polsce wchodzi w życie rozporządzenie o gromadzeniu i przechowywaniu danych o rozmowach telefonicznych. Zima obnaża słabości Polski i świata Zachodu. Izrael zbliża się do ukończenia Muru Bezpieczeństwa. Zgodnie ze swą nową doktryną wojenną, Rosja oznajmia, że największym zagrożeniem z zewnątrz jest rozwój NATO. Odzyskuje także coraz większe wpływy na Ukrainie.
2020 Koniunkcja w Koziorożcu, w dwadasamsie Wagi. Czas największej w dziejach świata kontroli nad ludzkościa. Wszystko i wszyscy pod nadzorem. Maksymalny triumf władzy. Posłuszni w imię zbiorowego bezpieczeństwa, z radością przyjmą różnicujące ich elektroniczne klipsy, zaś nieposłuszni dostaną klapsy i identyfikujące i lokalizujące ich cyfrowe obroże. Kult siły. Hegemonia elit. Czystki kadrowe. Centralizm państwowy. Etatyzm. Wszechpotęga państwa.
2028/2029 Trzykrotne kwadratury rozbieżne. Pluton w Wodniku, w dwadasamsach Barana, Byka i Bliźniąt. Saturn w Byku, w dwadasamsach Raka, Lwa i Panny. Konflikt między potężną presją nowatorstwa i nowoczesności – a chęcią zachowania wartości tradycyjnych.

Planety aspektujące oś MC-IC kosmogramu Polski, a wcześniej jego Słońce. Poważny kryzys w naszym kraju w relacji władzy i społeczeństwa.

2035/2036 Trzykrotne opozycje. Pluton w Wodniku, w dwadasamsach Panny i Wagi. Saturn w Lwie, w dwadasamsach Ryb i Barana. Planety aspektujące Ascendent Polski. Oby było nas stać na skuteczny opór przed zniewalającą presją ze strony potężnych sił zewnętrznych. Być może najtrudniejsze dla nas wyzwanie w XXI wieku. Będzie to w pewnej mierze konsekwencją trzykrotnej opozycji Saturna do Neptuna w latach 2006/07, także aspektującej Ascendent horoskopu Polski. Warto, by nie tylko przyszli politycy potrafili w porę wyciągnąć wnioski z  powiązań obydwu terminów.

W astrologii mundalnej szczególną rolę odgrywają aspekty główne wolnobieżnych planet, a zwłaszcza ich koniunkcje. Złączenia planet są finalizacją oraz podsumowaniem cyklu i rozpoczęciem nowego procesu rozwoju. Procesu opartego na wzajemnych powiązaniach energii sztafety tranzytujących planet.

Potencjały koniunkcji Saturna z Plutonem wyznaczają   czytelne granice czasowe i przestrzenne, regulujące stosunki międzynarodowe – gospodarcze i polityczne. Złączeniom Saturna z Plutonem towarzyszy tworzenie się wyraźnych podziałów na swoich i obcych, na to, co bezpieczne, i to, co zagrażające. Zwracam uwagę, że granice dzielące strefy wpływów najpoważniejszych sił w XX-wiecznej Europie miały przebieg głównie południkowy, co symbolicznie podkreśla znaczenie horoskopowych osi MC-IC.

W trakcie koniunkcji Saturna z Plutonem w Raku, Europa zostaje podzielona wzdłuż linii zasieków i okopów, którymi zryto nasz kontynent w okresie I Wojny Światowej. W wyniku wojny panujących rodzin królewskich, późniejszego upadku szeregu monarchii i osłabienia arystokracji, na miejsce dawnych elit wdzierają się ludzie ze społecznych nizin.

Gdy Saturn z Plutonem przebywały w Lwie, zimnowojenna rozgrywka Wschodu i Zachodu generuje trwały, dwubiegunowy, globalny podział. Wzdłuż Łaby powstaje nieprzekraczalna „tama” oddzielająca świat Zachodu od państw bloku sowieckiego. Do głosu dochodzi nowa, światowa arystokracja, tych, którzy zwycięsko przetrwali II Wojnę Światową i odnieśli korzyści z jej wyniku. Na gruzach dawnego Imperium Brytyjskiego powstają państwa, które uzyskały później status atomowych mocarstw (Pakistan, Indie, Izrael). Z czasem państwa dzielą się na te, które stać na posiadanie broni atomowej, i te zbyt biedne na taki wydatek.

Gdy wystąpiła koniunkcja Saturna z Plutonem w ostatnich stopniach Wagi, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, kraje bloku sowieckiego wzmacniają szczelność granic dzielących je od Zachodu. Jednak kryzys w bipolarnym układzie sił światowych rozwiązano przewlekłymi negocjacjami, unikając zbyt drastycznych konfrontacji.

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady naszego stulecia wystąpi koniunkcja Saturna z Plutonem w Koziorożcu. Poprzednie złączenie tej pary planet miało miejsce pięć wieków temu, a jeszcze wcześniejsze odbyło w końcu wieku XIII.

W czasie XXI-wiecznej koniunkcji Saturna z Plutonem, możemy się spodziewać powstania kolejnych linii podziału, już po przetasowaniu światowych puzzli – w wyniku procesów towarzyszących siedmiokrotnym kwadraturom Urana do Plutona w latach 2012-2015. w miarę, jak zbliżają się do siebie Saturn z Plutonem, aż do swej koniunkcji w Koziorożcu – zbliża się czas największej w dziejach świata kontroli nad ludzkością.

Można ubolewać, że tresowanym przed telewizorami społeczeństwom Zachodu wydaje się, że można żyć w świecie bez pozytywnych i negatywnych funkcji Saturna. Bolesne rozczarowanie przyniosą bowiem nieharmonijne aspekty tej planety do wolnobieżnych, pokoleniowych ciał niebieskich (zwłaszcza do Plutona). A szczególne odrodzenie mocy Saturna nastąpi w trakcie jednoczesnego pobytu obydwu tych planet w znaku Koziorożca.

Jarosław Gronert

Tekst stanowi fragment mojej nowej książki, która ukaże się w tym roku.