Wielka Brytania w Unii Europejskiej

1 stycznia 1973 roku do Unii Europejskiej przystąpiła Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania. W kosmogramie obliczonym na godzinę 00:00 w Londynie dostrzeżemy szereg istotnych i głównie nieharmonijnych aspektów planet tranzytujących do natalnych. Wiele wyjaśnią też położenia progresywnych ciał niebieskich, a głównie ich powiązania nieharmonijne.

1 stycznia 1973 roku do Unii Europejskiej przystąpiła Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania. W kosmogramie obliczonym na godzinę 00:00 w Londynie dostrzeżemy szereg istotnych i głównie nieharmonijnych aspektów planet tranzytujących do natalnych. Wiele wyjaśnią też położenia progresywnych ciał niebieskich, a głównie ich powiązania nieharmonijne.

Progresywne Słońce w Wodniku uściśla teraz aspekt półkwadratury do własnego położenia natalnego i zarazem tworzy półtorakwadraturę do Medium Coeli. Zatem różne autorytety w odmienny sposób chcą prowadzić politykę brytyjsko-unijną. A co na to lud? Otóż wiosną i na początku lata 2016 roku ciekawie wygląda relacja progresywnego Księżyca z progresywnym Marsem. W kosmogramie natalnym te dwa ciała niebieskie są w ścisłej koniunkcji w 1° Strzelca w sektorze drugim. Wskazują na bardzo emocjonalne i impulsywne podejście społeczeństwa do prawa własności, swoich dóbr oraz efektów ekonomicznych brytyjskiego uczestnictwa w UE. Obecnie Mars progresywny jest w 1° znaku Koziorożca, a progresywny Księżyc w kwietniu bieżącego roku wstąpił do znaku Raka. Czytelnie wyjaśnia to ekspresyjne, dynamicznie wyrażane emocje powściągliwych i chłodnych z natury Brytyjczyków, szykujących się do referendum 23 czerwca 2016 roku. Nasilające się turbulencje nastrojów przyczyniają się zarazem do rozbudzenia elementarnego instynktu samozachowawczego. W kolejnych letnich miesiącach progresywny Księżyc znajdzie się w kwadraturze do natalnego Plutona, co zintensyfikuje społeczne rozwarstwienie, które zaistnieje z racji kontrastowych decyzji podjętych przez głosujących.

W roku 2016, jakże ważnym, bo referendalnym – tranzytujący Uran w Baranie znajduje się w opozycji do swego natalnego położenia, a tranzytujący Saturn w trakcie swojego drugiego cyklu, jest w Strzelcu, w opozycji do umiejscowienia natalnego w kosmogramie przystąpienia Brytyjczyków do UE. Wskazuje to naturalną dla każdego bytu liczącego sobie 42-44 lata konieczność restrukturyzacji wszystkiego, co nie może być w dotychczasowej formie kontynuowane. Opozycja Uranów między sektorem pierwszym a siódmym nakazuje ponownie zdefiniować wartość niezależności w odniesieniu do korzyści ze współistnienia. Konieczna stanie się więc renegocjacja umów i kontraktów. A opozycja Saturnów miedzy sektorem dziewiątym a trzecim zmusza do zmiany optyki w patrzeniu na „bliską i daleką zagranicę”.

Co ciekawe, renegocjacja porozumień zawartych z Unią Europejską musi nastąpić bez względu na to, czy Brytyjczycy opuszczą Unię, czy w niej pozostaną. „Jeżeli stanie się brexit”, to sformułowanie i wdrożenie nowych uzgodnień z krajami unijnymi potrwa nawet kilka lat. Podobnie jak i zmiana dawnych ustaleń na inne, w przypadku pozostania wyspiarzy w UE. Wynik referendum nie powstrzyma zmian wskazywanych przez tranzyty i progresje, choć oczywiście wpłynie na skalę i głębokość przekształceń.

Trzeba też uwzględnić, że w tym samym roku zamyka się również drugi cykl Saturna liczony od podpisania Traktatów Rzymskich (25.03.1957) będących pra-projektem dzisiejszej UE oraz od ich wejścia w życie 01.01.1958 roku. A w trzecim cyklu Saturna konieczne jest wszak odnalezienie innego sensu  funkcjonowania, niż ten dotychczasowy. W kosmogramie z 01 stycznia 1958 roku najważniejsze jest obecnie kilkuletnie złączenie progresywnego Słońca w Rybach z tranzytującym Neptunem. W latach 2014-2017 wystąpi siedem progresywno-tranzytowych koniunkcji solarno-neptunowych. Dodatkowo progresywne Słońce tworzy teraz kwinkunks do natalnego Urana w Lwie. Formuje się więc teraz specyficzna, chwilowa (tzn. 1-3 roczna) konstrukcja YOD (Palec Boży) złożona ze Słońca natalnego w Koziorożcu, progresywnego Słońca w Rybach (w koniunkcji z bieżącym Neptunem) i natalnego Urana w Lwie. Wymienione powiązania natalno-progresywno-tranzytowe odzwierciedlają perypetie-dylematy trapiące coraz bardziej wiotkie choć barwnie przybrane koncepcje tworzące Unię Europejską. Główne z nich brzmią: czy słabnąc należy się łączyć, czy oddzielać; kiedy ratować się jest lepiej indywidualnie, a kiedy wspólnie?

Saturn tranzytujący przez znak Strzelca znajduje się w 2016 roku w sektorze trzecim kosmogramu przystąpienia Wielkiej Brytanii do UE, i w pierwszej części wiosny był tam gdzie jest natalna Wenus. Ponownie się znajdzie tam jesienią bieżącego roku. Reguluje to ilość kontaktów z innymi nacjami. Zmniejsza ich ilość, wzmacnia ich selekcję, zwiększa bezpieczeństwo, podnosi jakość relacji.

Ze szczególną uwagą należy oceniać przebieg Plutona w znaku Koziorożca – znaku pełniącym rolę główną w kosmogramie kulturowym Wielkiej Brytanii, będącej niegdyś terytorialnie największym imperium w dziejach świata. Kraju, który od czasów Wilhelma Zdobywcy (koronacja 25 grudnia 1066 roku) zachował imponującą ciągłość, solidność oraz skuteczność państwowych struktur. Tranzytujący Władca Podziemi znajduje się od kilku lat w sektorze czwartym kosmogramu brytyjskiego uczestnictwa w UE i jest teraz w pobliżu natalnego Jowisza. Trzykrotne z nim złączenia wystąpią w roku 2017. Towarzyszą temu kwinkunksy tranzytującego Plutona do władającego sektorem czwartym Saturna, znajdującego się w Bliźniętach w sektorze dziewiątym. Gruntownie zrewidowane zostaną zatem idee „mieszkania w wielkim wspólnym europejskim domu”. Poważnie zmieni się polityka Wielkiej Brytanii w stosunku do UE, jak i brytyjskie relacje z resztą świata. Zwiększy się czujność a nawet nieufność wobec związków z zagranicą. Dlatego inaczej niż dotąd trzeba będzie zdefiniować ich formę, rodzaj, potrzebę i płynące z nich oczekiwania.

Dostrzeżemy to chociażby w kosmogramach przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, relokowanych na Berlin, Warszawę, Waszyngton. W kosmogramie relokowanym na stolicę Niemiec tranzytujący Pluton jest w kwadraturach do osi Asc-Desc. Wymusi więc całkowite przeobrażenie relacji między Londynem a Berlinem. W relokowanym kosmogramie warszawskim, na Descendencie jest tranzytujący Uran. Podstawą kontaktów stanie się zatem obopólnie akceptowana lub odrzucona unikalna koncepcja swobody wyboru stopnia współistnienia oraz stosunku autonomii do współzależności. W Waszyngtonie do relokowanego MC zbliża się tranzytujący Uran. Ale to głównie następny prezydent USA będzie musiał w 2017 roku sygnować nowy sposób funkcjonowania z Wielką Brytanią, piątą siłą militarną (ponoć ponad 200 głowic atomowych) w świecie i piątym odbiorcą amerykańskiego eksportu. Wielką Brytanią jawiącą się w Białym Domu jako kraj reformujący swoje związki z UE.

Kosmogram: UK

A jakie są kosmiczne wskazania w kosmogramie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii obliczonym dla godziny 00:00, 01 stycznia 1801 roku? Układ natalnych osi i sektorów kosmogramu jest taki sam jak w mandali przystąpienia Brytyjczyków do UE 01 stycznia 1973 roku. Tranzytujące ciała niebieskie są więc w tych samych sektorach, ale aspektują inne planety natalne obu kosmogramów.

Jednak zauważymy, że oba radixowe Słońca doświadczyły kilka lat temu serii tranzytowych aspektów Plutona i Urana. Były to trzykrotne koniunkcje Plutona w roku 2013 i trzykrotne kwadratury Urana w latach 2013-2014. Natomiast pięciokrotne kwadratury Plutona miały miejsce do osi Asc-Desc w latach 2012-2013 i w tym samym czasie, tyle samo-krotne koniunkcje tej planety z Immum Coeli. Uranowo-plutonowe tranzyty umniejszyły poczucie bezpieczeństwa Brytyjczyków, ale zarazem wymusiły poczynania, by to bezpieczeństwo przywrócić. A zaczęło się od pięciokrotnych kwadratur Plutona do Ascendentu, w latach 2011-2012, czego wyrazem były m.in. zamieszki w Londynie latem 2011 roku.

Obecnie uwagę zwracają przede wszystkim echa kwadratur tranzytującego przez sektor siódmy Urana, do natalnego Księżyca kosmogramu United Kingdom, położonego w 19°26´ znaku Raka w sektorze dziesiątym. Dwie miały miejsce zeszłego roku, a ostatnia wiosną 2016 roku. W zaskakujący sposób ponownie zakłóciło to brytyjskie poczucie bezpieczeństwa i zradykalizowało związane z tym opinie i nastroje. Albowiem to lokalizacja Księżyca w mandalach astro-geopolitycznych pozwala charakteryzować zachowania ludu, jego kondycję psychiczną, siłę duchową, zmieniające się potrzeby i falujące nastroje.

Ale najpoważniejsze będą niebawem w mandali United Kingdom tranzytowe opozycje Plutona i Saturna do natalnego Księżyca, położonego w 19°26´ znaku Raka. Będą trzy opozycje plutonowo-lunarne w roku 2018 i trzy opozycje saturnowo-lunarne rok później. Wskazuje to na kryzys Zjednoczonego Królestwa dotyczący wewnętrznej spoistości i zewnętrznej polityki – czyli problemy wynikające z realizacją przymiotnika „zjednoczone”.  Wymienione nieharmonijne aspekty Plutona i Saturna są tym bardziej istotne, gdyż w latach 2010-2021 wystąpią aż 23 opozycje Saturna tranzytującego do Księżyca progresywnego. Zmusi to wyspiarskie społeczeństwo do zmaksymalizowania dyscypliny i czujności oraz przyjęcia większego nadzoru i kontroli. Surowsze staną się konsekwencje unikania przepisów oraz zaleceń władz i służb brytyjskich. Wielkim przemianom ulegnie również funkcjonowanie tronu i parlamentu – ich wymagania kierowane do ludu oraz oczekiwania mas wobec nich. Zapowiedzią tego będą zmiany w po-referendalnym stanie psychicznym społeczeństwa brytyjskiego, a właściwie pokaźne emocjonalne pęknięcie w tymże organizmie. Wystąpią głębokie społeczne rozwarstwienia i trudno się gojące  emocjonalne blizny, będące efektem różnic w podejściu do kwestii „swoi-obcy”. A także wspomnień imperialnej mocy Imperium Brytyjskiego w XIX i pierwszych dekadach XX wieku – w powiązaniu ze współczesnością XXI wieku. Jest to również zapisane kosmicznym alfabetem w krótszym dystansie czasowym, w opisanej wyżej kwadraturze progresywnego Księżyca w Raku do Plutona, w radixie przystąpienia Wielkiej Brytanii do UE 01 stycznia 1973 roku.

W kosmogramie Zjednoczonego Królestwa nadchodzące zagrożenie utratą społecznego bezpieczeństwa wystąpi pomimo jakiegokolwiek wyniku referendum z 23 czerwca bieżącego roku. Sygnalizowane jest to przede wszystkim przez tranzyty plutonowo-saturnowe do radixowego Księżyca. Ale rezultat czerwcowych głosowań zmusi do odmiennego dostosowania się do kosmicznych wskazań i wynikających z nich ziemskich uwarunkowań.

Zdecydowanie najciekawsze perspektywy na przyszłość odsłaniają aspekty progresywnego Słońca w kosmogramie United Kingdom. Jest ono teraz w 11,5° znaku Lwa i zmierza do koniunkcji z retrogradującym progresywnym Merkurym (rok 2018) i progresywnym Jowiszem (rok 2020). Rok później wystąpi Nów progresywny w złączeniu z progresywnym Jowiszem. Towarzyszyć będzie temu trygon progresywnego Marsa w Pannie do natalnego Słońca w Koziorożcu i do Marsa natalnego w Byku. Zatem przez kilka lat progresywny Mars będzie w ścisłym Wielkim Trygonie z natalnym Słońcem i Marsem. Mobilność społeczeństwa wzmoże się w dużej mierze dzięki zaktywizowaniu się pamięci o dawnym Zjednoczonym Królestwie, które było potęgą, gdy samo o sobie stanowiło. Pojawi się więc przybór brytyjskiej mocy wewnętrznej i możliwości jej eksportu na zewnątrz.

Jest to zapowiedzią ożywienia i zwiększenia kontaktów Zjednoczonego Królestwa ze światem. A zatem wzrostu siły Wysp Brytyjskich. Co wraz z potężniejącą Australią (opisaną przeze mnie w książce „Na zakręcie dziejów 2012-2015”) podniesie globalną rangę dawnej strefy funta szterlinga i obecnej Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.